Internal Site Search

Current Leadership

Party Affairs Leaders

Secretary

Wang ShouzhongMembers of the Standing Committee

Wang Jinsheng

Lu Yuanzhu

Song Lianzhi

Executive Leaders

President

Tian GuangVice President

Song Genzhuang

Song Qingxi

Wang Guangyuan

Zhu Kaifeng
Hengshui University, Copyright © All rights reserved .Hebei public security preparation 13110202001272